مشخصات سنگدال

ردیف ابعاد سنگدال وزن عیار تعداد سنگدال در هر کامیونت
1 80*60*10 125 400 40
2 80*60*15 190 400 30
3 100*60*10 145 400 30
4 100*60*15 230 400 20-25
5 120*60*10 190 400 25
6 120*60*15 280 400 20
7 150*60*15 330 400 15
8 150*60*20 440 400 11
9 200*60*20 590 400 8

به قیمت های فوق الذکر 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد